خدمات متمایز برای افراد متمایز

ارایه خدمات راهبری و نگهداری ساختمان بر پایه دانش هتلداری با استفاده از نیروهای مجرب و متخصص

 

لیست خدمات

 

 

ساختمان های طرف قرارداد

 

پتروشیمی

صادرات نفت

اوره

صادرات و واردات

نفت

قیر